ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต และพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม แตกต่างกันอย่างไร

องค์ประกอบอย่างไรจึงจะเป็น Smart City

ช่วงนี้เรามักได้ยินคำว่า“Smart City” กันบ่อยมากซึ่งส่วนใหญ่ประเทศที่มีมหานครใหญ่ ๆ ก็มีการพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City กันเป็นจำนวนมาก โดยประเทศไทยเองก็มีแผนที่จะพัฒนาเมืองใหญ่ ๆ ให้เป็น SmartCity ด้วยเช่นกัน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น ชลบุรีระยอง และฉะเชิงเทรา มาดูกันดีกว่าว่า การเป็น SmartCity จะต้องมีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง

SmartCity หรือ เมืองอัจฉริยะ คือ การนำเทคโนโยลีดิจิทัล ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธภาพและคุณภาพการบริการชุมชนเพื่อช่วยลดต้นและการบริโภคของประชาชนโดยที่ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

องค์ประกอบการเป็นSmart City หรือเมืองอัจฉริยะ ประกอบด้วย
✅ SmartMobility การสัญจรอัจฉริยะ
✅ SmartCommunity ชุมชนอัจฉริยะ
✅ SmartEconomy เศรษฐกิจอัจฉริยะ
✅ SmartEnvironment สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
✅ SmartGovernance การปกครองอัจฉริยะ
✅ SmartBuilding อาคารอัจฉริยะ
✅ SmartEnergy พลังงานอัจฉริยะ

โดยการสร้างเมืองให้เป็น Smart City หรือเมืองอัจฉริยะนั้นจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีสำคัญ ดังนี้

🟠 Smart Grid หรือโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ คือการนำเทคโนโลยีหลายระบบหลายประเภทมาทำงานร่วมกันซึ่งครอบคลุมระบบไฟฟ้าทั้งหมดโดยทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลสถานะได้แบบ real time รวมถึงระบบสารสนเทศ ระบบเก็บข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและชาญฉลาดรวมถึงการใช้ทรัพยากรน้อยลงด้วย

🟠 Smart Building หรือ  อาคารอัจฉริยะ โดยมีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2593 จะมีประชากรโลกว่า70% อาศัยในอาคารมากขึ้นฉะนั้นอาคารจึงจำเป็นต้องเป็นอะไรมที่มากกว่าโครงสร้างการเป็นที่อยู่อาศัยแต่ต้องทำให้เกิดความสะดวกสบาย ปลอดภัยและสนองตอบความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้มากขึ้นด้วย

🟠 Smart ICT : (SmartInformation and Communication Technology) หรือ ระบบไอซีทีอัจฉริยะ คือ ความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนหลายหมื่นล้านชิ้นที่อยู่ในอาคารกับข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อนำมาใช้และวิเคราะห์เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิ์และสามารถสนองตอบความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในระดับชุมชนและบุคค

.นี่ก็คือ เรื่องราวของการสร้างเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City โดยสังเขป ซึ่งจำเป็นต้องมีส่วนประกอบหลายส่วนเข้าด้วยกันจึงจะเกิดขึ้นได้ กำเนิดและได้จดทะเบียนคู่ชีวิตตาม พ.ร.บ. นี้

#คอนเนคชั่น #การบริหารยุคใหม่ #ผู้บริหารยุคใหม่ #คอร์สอบรมผู้บริหาร

บทความที่น่าสนใจ

Design by Genius
©2021 PadaAcademy. All right reserved.