เทรนด์ New Normal ไลฟ์สไตล์หลังโควิด ช่วยติดปีกให้ธุรกิจ

Interpersonal skills ทักษะสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ทักษะหนึ่งที่จะช่วยให้บุคคลสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างราบรื่นและสวยงาม อีกทั้งนับเป็นพื้นฐานสำคัญในการใช้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทักษะนั้นก็คือ ทักษะสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal skills) ซึ่งทักษะนี้นอกจากจะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วยังทำให้สามารถดำเนินชีวิตในทุกด้านอย่างมีความสุขด้วย อีกทั้งยังสามารถสร้าง Connection ที่ดีกับบุคคลอื่นได้อีกด้วย

ทักษะสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal skills) คือ ทักษะหนึ่งที่เป็น soft skills ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร หรือการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเพื่อสร้างความเข้าใจกันของบุคคลแต่ละคน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การสื่อสารด้วยการพูดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการรับฟังกัน การเห็นอกเห็นใจกัน การสร้างความเข้าใจร่วมกัน หรือการเข้าใจคนอื่นด้วย ซึ่งทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ดีจะต้องมีพื้นฐานมาจากความตระหนักรู้ในตนเอง (self-awareness) ซึ่งก็คือการรู้เท่าทันตนเองและเข้าใจตนเอง จนสามารถเข้าใจผู้อื่นและสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ ซึ่งนำไปสู่การอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal skills) แบ่งออกเป็น 6 ทักษะย่อย ดังนี้

🟣ทักษะการสื่อสาร (Communication skills)
คือ ทักษะการสื่อสารด้วยวัจนภาษา ผ่านการพูดหรือเขียนและด้วยอวัจนภาษา ผ่านน้ำเสียง ท่าทาง สีหน้า รวมไปถึงทักษะการฟังด้วย

🟣ความฉลาดทางด้านอารมณ์ (Emotional intelligence) คือ ทักษะในการบริหารจัดการและเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นได้

🟣การทำงานเป็นทีม (Teamwork)
คือ ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้แบบทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการในสถานการณ์ต่างๆ

🟣การเจรจาต่อรอง และโน้มน้าวใจให้คล้อยตาม (Negotiation, persuasion and influencing skills) คือ ทักษะการสื่อสารให้เกิดการแก้ไขปัญหาหรือหาทางออกร่วมกันโดยได้รับความพึงพอใจร่วมกันแบบ win-win

🟣การแก้ไขความขัดแย้ง (Conflict resolution and mediation) คือ ทักษะความสามารถในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลที่เกิดขึ้นให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวกร่วมกันได้

🟣การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ (Problem solving and decision-making) คือ ทักษะในการแก้ไขปัญหารวมถึงการตัดสินใจร่วมกัน โดยสามารถเลือกหาหนทางที่ดีที่สุดเมื่อต้องทำงานร่วมกัน

จะเห็นว่าทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal skills) จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ความเข้าใจระหว่างกันรวมถึงความรู้สึกปลอดภัยทางใจ ช่วยให้เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันจนกระทั่งช่วยให้เกิดการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้

#คอนเนคชั่น #การบริหารยุคใหม่ #ผู้บริหารยุคใหม่ #คอร์สอบรมผู้บริหาร

แหล่งอ้างอิง :
https://www.urbinner.com/post/what-are-interpersonal-skills

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%8C/160040


บทความที่น่าสนใจ

Design by Genius
©2021 PadaAcademy. All right reserved.