ผู้บริหารยุคนี้ต้องรู้อะไรบ้าง​

ผู้บริหารยุคนี้ต้องรู้อะไรบ้าง​

ในยุคของ ดิจิทัลดิสรัปชัน ที่ขับเคลื่อนโดยระบบอัตโนมัติและมีการเชื่อมต่อฉับไว ความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผนวกกับสถานการณ์โควิด-19 ได้ทำให้องค์กรทั้งหลายต้องหันมา พึ่งพาเทคโนโลยี ในการ สร้างความแข็งแกร่งและความเสถียรให้กับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว
                   
ผู้บริหารยุคนี้ นอกจากความสามารถในเรื่องงานบริหารผลปฏิบัติงาน ยังรวมไปถึงการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย สามารถคิด บริหารงานเชิงกลยุทธ์ แก้ปัญหาและตัดสินใจ ได้แบบ 100 เปอร์เซนต์
                 

การเป็นผู้นำในการบริหารต้องมีความรู้ความสามารถในหลาย ๆ ด้าน และอัพเดตเทรนด์ต่าง ๆ ให้ทันยุคทันสมัยอยู่เสมอ ติดตามข่าวสารความรู้ด้านต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในหน่วยงาน และเพื่อที่จะสามารถสั่งการบุคลากรในหน่วยงานได้และสามารถสั่งสอนเรื่องต่าง ๆ ที่บุคลากรไม่มีความเข้าใจในด้านนั้น ๆ ได้
                 

ดังนั้น องค์กรจึงต้องสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร สร้างบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อการเพิ่มพูนทักษะ การลองผิดลองถูก และกระตุ้นการเรียนรู้ ที่สำคัญยิ่งต่อการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งมอบอำนาจการตัดสินใจแก่ทีมงาน
             

เนื่องจากในองค์กรนั้นต้องมีการสนทนากันระหว่างบุคคลด้วย ผู้บริหารต้องเชื่อมความสัมพันธ์ของหน่วยงานและบุคลากรให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อการทำงานขององค์กรจะได้มีประสิทธิภาพอย่างมากที่สุด โดยบทบาทผู้บริหาร บทบาทสำคัญและหน้าที่ของผู้บริหาร ประกอบด้วย

1 เป็นผู้นำในด้านความรู้ความสามารถในหลาย ๆ ด้าน
         มีความทันสมัยการเป็นผู้นำในการบริหารต้องมีความรู้ความสามารถในหลาย ๆ ด้าน และอัปเดตเทรนด์ต่าง ๆ ให้ทันยุคทันสมัยอยู่เสมอ ติดตามข่าวสารความรู้ด้านต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในหน่วยงาน และเพื่อที่จะสามารถสั่งการบุคลากรในหน่วยงานได้และสามารถสั่งสอนเรื่องต่าง ๆ ที่บุคลากรไม่มีความเข้าใจในด้านนั้น ๆ ได้

2 เป็นผู้นำการสั่งการ มีบทบาทหรืออิทธิพลต่อบุคลากรในหน่วยงาน
 เพราะต้องได้รับหน้าที่สำคัญในการบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จ จึงต้องเป็นผู้นำในการสั่งการให้กับทุกฝ่ายทุกหน่วยงานสามารถดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องมอบงานให้กับบุคลากรได้อย่างเหมาะสมด้วย

3 เป็นผู้จัดหาสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินงาน มีบทบาทมากกว่าผู้อื่น
         การเป็นผู้บริการก็คือการเป็นผู้นำ การจะทำอะไรก็ตามแต่จะต้องดำเนินงาน จัดหาสิ่งต่าง ๆ เช่น จะต้องหาทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพื่อมาดำเนินงานในองค์กร เพื่อให้งานเดินต่อไปได้สำเร็จ

4 เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร เป็นที่ยอมรับจากบุคลากรให้เป็นผู้นำ
         เนื่องจากในองค์กรนั้นต้องมีการสนทนากันระหว่างบุคคลด้วย ผู้บริหารต้องเชื่อมความสัมพันธ์ของหน่วยงานและบุคลากรให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อการทำงานขององค์กรจะได้มีประสิทธิภาพอย่างมากที่สุด​

บทความที่น่าสนใจ

Design by Genius
©2021 PadaAcademy. All right reserved.