BCG Economy Model โมเดลเศรษฐกิจใหม่ กับโอกาสใหม่ทางธุรกิจในยุค New Normal

BCG Economy Model โมเดลเศรษฐกิจใหม่ กับโอกาสใหม่ทางธุรกิจในยุค New Normal

หนึ่งในโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ที่กำลังเป็นที่พูดถึงทั่วโลกได้แก่ BCGEconomy Model ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อโลกแล้วโมเดล BCG Model คืออะไร วันนี้เรานำมาจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ

BCG Economy Model ย่อมาจาก‘Bio-Circular-Green’ Economy Model คือ การผสมผสานของการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (bio)เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular) และเศรษฐกิจสีเขียว(green)เพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่มีความสมดุลและความยั่งยืนซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตแบบก้าวกระโดดรวมทั้งจะทำให้ไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SustainableDevelopment Goals : SDG) ขององค์การสหประชาชาติด้วย และยังครอบคลุมเศรษฐกิจอีก 3ด้านที่สำคัญ คือ

✅ 1. Intelligent Economy - เศรษฐกิจอัจฉริยะ  เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยวางแผนและจัดการระบบต่างๆ

✅ 2. Sharing Economy - เศรษฐกิจใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นระบบเศรษฐกิจที่ไม่เน้นการเติบโตแบบลุยเดี่ยวแต่เป็นการแบ่งปันและร่วมมือกันทำให้เกิดสินค้าและบริการที่สามารถเลือกใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการของคนในวงกว้างและมีความยืดหยุ่นกว่าเดิมเช่น การหาที่พักในแอพพลิเคชั่น

✅ 3. Silver Economy - เศรษฐกิจผู้สูงวัย  เป็นการนำความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ


BCG Economy Model ประกอบด้วยเศรษฐกิจหลัก 3 ด้าน ซึ่งก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจสำหรับการบริหารยุคใหม่ ได้แก่

👉 1.Bio Economy -เศรษฐกิจชีวภาพ เป็นการนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาขับเคลื่อนทรัพยากรชีวภาพ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มของสินค้า เช่นการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีธาตุอาหารสูงขึ้น, การผลิตเนื้อสัตว์จากพืช, ตะเกียบพลาสติกที่ผลิตจากข้าวโพด/มันลำปะหลัง, เชื้อเพลิงที่ผลิตจากผลผลิตที่เหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น แกลบ ชานอ้อยซังข้าวโพด

👉 2.Circular Economy – เศรษฐกิจหมุนเวียน คือการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและคุ้มค่าที่สุดด้วยการปรับกระบวนการผลิตที่สำคัญคือให้เกิดการลดปริมาณของเสียให้น้อยลงหรือเท่ากับศูนย์ เช่น การนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลเป็นเครื่องแต่งกายรองเท้ากีฬา, ธุรกิจให้เช่าเสื้อผ้า, การขายสินค้ามือสอง รวมถึงผู้ให้บริการ Platformตลาดมือสองออนไลน์, โทรศัพท์มือถือสามารถอัพเกรด Software เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้นานขึ้น

👉 3.Green Economy – เศรษฐกิจสีเขียวเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยการใช้การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพพร้อมกับปกป้องอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติ ควบคุมมลพิษและของเสีย รวมถึงส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน เช่น การใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี, โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม, เครื่องถ่ายเอกสารที่สามารถลบหมึกได้ด้วยเครื่องล้างข้อมูลเพื่อให้สามารถนำกระดาษกลับมาใช้ได้อีกหลายครั้ง, รถยนต์ไฟฟ้า,ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์, ธุรกิจ Green Hotel

จะเห็นได้ว่าโมเดลเศรษฐกิจ BCG EconomyModel ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ทางธุรกิจ ซึ่งก็จะเป็นแนวทางในการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศต่อไปซึ่งจากข้อมูลสถิติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนกิจการในกลุ่ม BCG Model ตั้งแต่ ปี 2558 – กันยายน 2564 มีจำนวน 2,829 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุนรวม 677,157 ล้านบาทเลยทีเดียว โดย 5 อันดับแรกกิจการ BCG Model ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด ได้แก่ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า ที่เป็นพลังงานหมุนเวียน (รวมถึงไฟฟ้าจากขยะ), กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่มวัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) หรือสิ่งปรุงอาหาร (Food Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย, กิจการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปต่อเนื่องจากการผลิตพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในโครงการเดียวกัน, กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร , กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตรและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ

#หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
#หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น

แหล่งอ้างอิง:
https://www.bangkokbiznews.com/news/859943
https://www.dailynews.co.th/news/501321/
https://www.sdgmove.com/2021/04/14/bcg-economy-model-trend-th-national-agenda-2021/
https://thaipublica.org/2020/10/exim-report-bcg-business-model-in-new-normal/ 

บทความที่น่าสนใจ

Design by Genius
©2021 PadaAcademy. All right reserved.