8 หลักสูตรสําหรับผู้บริหารระดับสูง​

ทักษะที่ผู้บริหารระดับสูงจำเป็นต้องมีผู้บริหารระดับสูงคือใคร?

ผู้บริหารระดับสูงคือทีมงานที่อยู่ในตำแหน่งระดับผู้บริหารสูงสุดภายในองค์กร โดยมักจะมีหน้าที่ในการจัดการองค์กรหรือบริษัท

แต่ปัจจุบันนี้หน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากต้องคำนึงถึงปัจจัยสามอย่างอัน ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการจัดการการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหน้าที่ในการจัดการนี้จะรวมไปถึงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของบริษัทในด้านอื่นด้วย เช่น ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ,ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน, และผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ เป็นต้น

ทักษะที่ผู้บริหารระดับสูงจำเป็นต้องมี

ความเป็นผู้นำ: คุณต้องมีความเป็นผู้นำ เนื่องจากทักษะนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อทีมงานของคุณ และบางครั้งคุณต้องคอยสนับสนุนให้หัวหน้าที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของคุณเป็นผู้ตัดสินใจเอง

ทักษะเฉพาะด้าน: ผู้บริหารระดับสูงต้องมีทักษะที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ (transferable skill) เช่น ทักษะด้านวิชาชีพ พื้นความรู้เดิม และประสบการณ์

การบริหารการเปลี่ยนแปลง: บางครั้งผู้บริหารระดับสูงก็ต้องหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อน ดังนั้นจึงควรเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ความหลักแหลมทางธุรกิจ: คุณควรตระหนักว่าบทบาทของคุณและฝ่ายของคุณมีความสำคัญกับองค์กรอย่างไร รวมทั้งควรตระหนักถึงปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อองค์กรด้วย

ทักษะการสื่อสาร: การมีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลและมีคอนเนคชั่นที่ดีจะช่วยให้คุณเจรจาทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

การคิดเชิงกลยุทธ์: คุณควรคำนึงถึงบทบาทด้านต่าง ๆ ขององค์กรและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจส่งกระทบต่ององค์กรเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จในระยะยาว

ทักษะการตัดสินใจ: ผู้บริหารควรมีการตัดสินใจอย่างเหมาะสมและต้องมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง​


8 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร

Master of Business Administration (MBA): หลักสูตร MBA นี้ช่วยให้คุณเรียนรู้ความเป็นผู้นำทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ช่วยให้คุณสร้าง Connection ดี ๆ และช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณได้เลื่อนขั้นเป็นผู้บริหารระดับ C-level

Project Management Professional (PMP):
องค์กรส่วนมากเห็นความสำคัญของการวางแผนโครงสร้างโครงการ (project organization) ดังนั้นจึงมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้เพิ่มมากขึ้น

Chartered Management Institute (CMI): หลักสูตรนี้จะเน้นที่ผู้บริหารระดับกลางและมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารระดับต้นและผู้บริหารระดับสูง

Institute of Leadership and Management (ILM): หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารมือใหม่ โดยเป็นหลักสูตรที่อิงหลักการบริหารขั้นพื้นฐาน, การเป็นผู้นำ, การสื่อสาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, และการรับผิดชอบต่อองค์กร

Certified Management Consultant (CMC): หลักสูตรนี้มีความแตกต่างจากหลักสูตรอื่น ๆ เนื่องจากต้องมีการประเมินผู้เรียนอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง

หลักสูตร PADA COURSE: หลักสูตรที่สามารถตอบโจทย์การสร้างวิสัยทัศน์ในการนำองค์กร และการแสดงหาโอกาสที่ดีๆทางธุรกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยอุปสรรคอันตรายนานัปการ

หลักสูตร PADA InterBIZ: หลักสูตรที่เปิดโลกและขยายโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลายอย่างไร้พรมแดน ด้วยการสร้าง Connection และการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตร BrandID: หลักสูตรที่นำเสนออัตลักษณ์ทางบุคลิกภาพในการสร้างแบรนด์บุคคลที่ทรงพลังผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อการเป็นบุคคลสาธารณะ ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อไป

Sources
https://en.wikipedia.org/wiki/Senior_management

https://www.careeraddict.com/management-courses

https://www.ldl.co.uk/training/the-senior-management-programme/


B03-padaacademy_com-MTTA​

บทความที่น่าสนใจ

Design by Genius
©2021 PadaAcademy. All right reserved.