PADA Academy คืออะไร?

 • คือ ”สถาบันการเรียนรู้สู่โลกอนาคต“
 • สำหรับนักบริหารและผู้นำองค์กรที่ต้องการ “รู้ทุกเทรนด์ เห็นทุกโอกาส” ในอนาคต
 • เพื่อขี่ยอดคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงในยุค digital disruption

PADA Academy อบรมอะไรบ้าง?

 • เนื้อหาครอบคลุมทั้งด้าน mindset skillset และ toolset
 • สร้างทักษะงาน (hard skills) และ ทักษะชีวิต (soft skills) ที่เหมาะสมกับ ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
 • สร้างเครือข่ายมิตรภาพที่เกื้อหนุนกัน เพื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน

ปณิธาน

เราปรารถนาที่จะให้สังคมไทย

 • รู้เท่าทันอนาคต รู้ทันการเปลี่ยนแปลง
 • มีการคาดการณ์อนาคตเชิงกลยุทธ์ (strategic foresight)
 • มี ecosystem ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ
 • มีความได้เปรียบในการแข่งขัน (competitive advantage)
PADA CORUSE การบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล

หลักสูตร PADA COURSE

      หลักสูตร PADA Course เป็นหลักสูตรที่สร้างความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลสำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและได้รับโอกาสที่ดีสุดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
      หลักสูตร PADA Course เน้นการพัฒนาการบริหารเชิงรุกท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ที่เต็มไปด้วยอันตรายและอุปสรรคนานัปการ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำองค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้องและสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่องค์กรอย่างสูงสุด
อ่านเพิ่มเติม
PADA CORUSE การบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล

หลักสูตร PADA X

     คือหลักสูตรที่คัดสรรผู้เข้าอบรมอย่างพิถีพิถันเพื่อการสร้างเครือข่ายธุรกิจของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่จะร่วมกันคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจแห่งอนาคต  ตอบโจทย์การแข่งขันทางธุรกิจในยุค next normal อย่างลงตัว โดยมีกูรูผู้มากความรู้และประสบการณ์เคียงข้าง พร้อมที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้อย่างภาคภูมิ
อ่านเพิ่มเติม
INTER BIZ Training Program

หลักสูตร PADA WISE

      PADA WISE เป็นหลักสูตร”การลงทุนอย่างมั่งคั่งในธุรกิจที่ปลอดภัย” จัดร่วมกันระหว่าง PADA Academy และครูอ้อย เข็มทิศชีวิต (ฐิตินาถ ณ พัทลุง) เนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับการลงทุนทางธุรกิจในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ที่เงินทุน, สกุลเงิน, แรงงาน, ความรู้, เทคโนโลยี และอื่นๆ ผสมผสานเป็นโลกเดียวกันโดยปราศจากพรมแแดนขวางกั้น
อ่านเพิ่มเติม
Brand ID การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลในยุคดิจิทัล

PADA Academy Online

แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์สำหรับนักธุรกิจยุคใหม่
อ่านเพิ่มเติม
PADA CORUSE การบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล

หลักสูตร PADA COURSE

      หลักสูตร PADA Course เป็นหลักสูตรที่สร้างความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลสำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและได้รับโอกาสที่ดีสุดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
      หลักสูตร PADA Course เน้นการพัฒนาการบริหารเชิงรุกท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ที่เต็มไปด้วยอันตรายและอุปสรรคนานัปการ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำองค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้องและสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่องค์กรอย่างสูงสุด
อ่านเพิ่มเติม
PADA CORUSE การบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล

หลักสูตร PADA X

     คือหลักสูตรที่คัดสรรผู้เข้าอบรมอย่างพิถีพิถันเพื่อการสร้างเครือข่ายธุรกิจของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่จะร่วมกันคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจแห่งอนาคต  ตอบโจทย์การแข่งขันทางธุรกิจในยุค next normal อย่างลงตัว โดยมีกูรูผู้มากความรู้และประสบการณ์เคียงข้าง พร้อมที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้อย่างภาคภูมิ
อ่านเพิ่มเติม
INTER BIZ Training Program

หลักสูตร PADA WISE

      PADA WISE เป็นหลักสูตร”การลงทุนอย่างมั่งคั่งในธุรกิจที่ปลอดภัย” จัดร่วมกันระหว่าง PADA Academy และครูอ้อย เข็มทิศชีวิต (ฐิตินาถ ณ พัทลุง) เนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับการลงทุนทางธุรกิจในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ที่เงินทุน, สกุลเงิน, แรงงาน, ความรู้, เทคโนโลยี และอื่นๆ ผสมผสานเป็นโลกเดียวกันโดยปราศจากพรมแแดนขวางกั้น
อ่านเพิ่มเติม
Brand ID การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลในยุคดิจิทัล

PADA Academy Online

แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์สำหรับนักธุรกิจยุคใหม่
อ่านเพิ่มเติม
INTER BIZ Training Program

หลักสูตร PADA InterBIZ

      หลักสูตร  PADA InterBIZ  มีจุดประสงค์เพื่อการค้นหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อพิชิตการตลาดอย่างไร้พรมแดนผ่านเครือข่ายธุรกิจระดับนานาชาติซึ่งเหมาะสำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งผู้กำหนดนโยบายและผู้บังคับใช้กฎหมายภาครัฐ
อ่านเพิ่มเติม
Brand ID การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลในยุคดิจิทัล

หลักสูตร PADA BrandID

      หลักสูตร PADA BrandID เป็นหลักสูตรที่เน้นการเจาะลึกในการค้นหา คัดเลือก นำเสนออัตลักษณ์ทางบุคลิกภาพเพื่อการสร้างแบรนด์บุคคลที่โดดเด่น และทรงพลัง มีเสน่ห์ น่าเชื่อถือ จดจำง่ายและเป็นที่รู้จักแพร่หลายในยุคดิจิทัล ซึ่งแบรนด์บุคคลนี้จะส่งผลให้แบรนด์องค์กรและแบรนด์สินค้าให้แข็งแกร่งและแพร่หลายตามไปด้วย
เร็วๆนี้

4 Modules

Change & Adaptation

● World Trends
● Mindset in Digital Age
● Connection Strategy

Threat & Security

● Police & Society
● Cybercrime
● Cybersecurity
● Cyber Law

Digital Opportunity

● Digital Economy
● Digital Innovation
● Digital Investment
● Crowdfunding
● AI Industry

Green Opportunity

● BCG Revolution
● EV Industry
● Clean Energy Industry
● Carbon Credit

หลังสูตรด้านดิจิทัล เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจสมัยใหม่

ส่วนหนึ่งของ PADA 10

ว่าที่ PADA รุ่นที่ 10

หลักสูตรด้านดิจิทัล เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจสมัยใหม่

Police Administration in Digital Age

PADA 11

16

Weeks

24

Speakers

4

Modules

1

Technical Visit
(Austria-Czech-Germany)

สถานที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 16 สิงหาคม - 29 พฤศจิกายน 2567
วันและเวลา ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 - 17.30 น.

SPEAKER

ดร.วรวุฒิ คงศิลป์

พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ

พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ

พล.ต.ต.ดร.ศิริวัฒน์ ดีพอ

ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์

ดร.ปริญญา หอมเอนก

สัญชัย ปอปลี(ซาเจย์)

คุณ เวทิต โชควัฒนา

จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา

คุณ จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา

ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ

ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร

ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์

คุณ ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง

สัญชัย ปอปลี(ซาเจย์)

Mr. Sanjay Popli

ทศรรห์ บุรีชนะ

คุณ ทศรรห์ บุรีชนะ

ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ

คุณ ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ

ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ

พล.ต.ท.รัษฎากร ยิ่งยง

ดร.ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์

คุณ สุวิตา จรัญวงศ์

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง

ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์

แสงชัย ธีรกุลวาณิช

คุณ แสงชัย ธีรกุลวาณิช

ทศรรห์ บุรีชนะ

พ.ต.อ.ปองพล เอี่ยมวิจารณ์

กันตณัฐ วุฒิธร

คุณ กันตณัฐ วุฒิธร

สิ่งที่คุณจะได้จาก PADA

NEW ERA INVESTOR

NEW ERA INVESTOR

นักลงทุนยุคใหม่ สร้างข้อได้เปรียบ
ด้วยความเข้าใจในการลงทุนได้

DIGITAL SECURITY

DIGITAL SECURITY

การสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับ
ธุรกิจในยุคดิจิทัล

SUSTAINABLE NETWORK

SUSTAINABLE NETWORK

สร้างเครือข่ายผู้นำด้านธุรกิจ
ต่าง ๆเพื่อการต่อยอด
สู่โอกาสใหม่ ให้ยั่งยืน

ADAPTABILITY

ADAPTABILITY

พร้อมปรับตัวสู่ความท้าทาย
ใหม่ในยุคดิจิทัลกลับมา
อัพเดตความรู้ใหม่

ศิษย์เก่า PADA

PADA CLUB

เตรียมพบกับสิทธิประโยชน์มากมายในการมาเป็นครอบครัว PADA เร็วๆนี้

Seminar &
Networking Part

Golf Event

Outing Trip

Company Visit

Oversea Business
Matching Trip

Annual Fee

tiktok PADA Academy youtube PADA Academy Instagram PADA Academy line PADA Academy

PADA NEWS Update!

ความแตกต่างของสถานที่กักตัว
ความแตกต่างของสถานที่กักตัว
สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ยังคงมีความรุนแรง โดยเฉพาะกับระลอกนี้ที่เชื้อไวรัสได้กลายพันธุ์ โดยเวลานี้ในประเทศไทยมีอยู่ 4 สายพันธุ์ คือ
อ่านต่อ
“FAKE NEWS” ช่องโหว่ของข่าวจริง!​

“FAKE NEWS” ช่องโหว่ของข่าวจริง!​

ปัจจุบันเราสามารถรับข่าวสารได้หลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางอินเทอร์เน็ตเพราะความสะดวกรวดเร็วในการรับและส่งข่าวสารต่อๆ...
อ่านต่อ
6G ผู้เปลี่ยนโฉมหน้าโลก​

6G ผู้เปลี่ยนโฉมหน้าโลก​

5G ที่หลายคนใจจดใจจ่อรอคอยนั้น อาจเป็นเพียงความเร็วที่เพิ่มขึ้น แต่ 6G จะเป็น Game Changer ที่จะพลิกโลกและเปลี่ยนบริการของเทคโนโลยีไ....
อ่านต่อ
Cryptojacking คู่แข่ง Ransomware!

Cryptojacking คู่แข่ง Ransomware!

เมื่อ Cryptocurrency เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นการลงทุนโลกดิจิทัลยิ่งน่ากลัวและแสนอันตรายมากขึ้นเช่นกัน ทำให้การโจมตีด้วย...
อ่านต่อ
สร้าง Connection,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

คุณอาจไม่แน่ใจว่า หลักสูตรไหนที่เหมาะกับคุณ?​

หากคุณกำลังสงสัยว่าจะลงเรียนหลักสูตรไหนที่จะเหมาะสม
และดีกับธุรกิจของคุณ การพัฒนาของคุณ หรือหน้าที่การงานของคุณ

คุณสามารถติดต่อเข้ามาผ่านปุ่มด้านล่างนี้ได้เลย​

Design by Genius
©2023 PadaAcademy. All right reserved.