ทักษะ Digital Intelligence สำคัญอย่างไรกับการยกระดับพลเมืองไทยให้เป็น#Digital Citizen

ทักษะ Digital Intelligence สำคัญอย่างไรกับการยกระดับพลเมืองไทยให้เป็น #Digital Citizen

ปัจจุบันในยุคที่ทุกอย่างอยู่บนสมาร์ทโฟนเสมือนเป็นปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์ อยากรู้อะไรอยากได้อะไรก็เพียงแค่จิ้มบนแป้นคีย์บอร์ดเท่านั้นข้อมูลต่าง ๆ ก็หลั่งไหลออกมาได้ดังใจและรวดเร็ว หรืออาจจะกล่าวได้ว่า เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนและขีดจำกัดในยุคสังคมดิจิทัล

หากทว่าอย่างไรก็ดีการที่มนุษย์เข้าสู่การเป็นสังคมดิจิทัล ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย หากไม่สามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ข้อมูลข่าวสารที่อยู่บนโลกอินเตอร์เน็ตหรือบนโลกออนไลน์ได้ว่าสิ่งใดผิดหรือถูกสิ่งใดใช่หรือไม่ใช่ สิ่งใดจริงหรือเท็จ ก็เป็นเรื่องที่อาจส่งผลร้ายตามมาได้ นั่นหมายถึงเราต้องมีความฉลาดในการใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ ให้สมกับที่เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพซึ่งเป็นเรื่องที่เรากำลังจะพูดถึงในลำดับ
ต่อไปค่ะ

เราคงเคยได้ยินคำว่า ความฉลาดทางปัญญา: IQ (Intelligence Quotient) และความฉลาดทางอารมณ์: EQ (Emotional Quotient) มาแล้ว แต่ในยุคดิจิทัลนี้มีอีกคำหนึ่งที่เกิดขึ้นมาคือคำว่า“ความฉลาดทางดิจิทัล หรือ “DQ : Digital Intelligence Quotient” โดย DQ Institute หรือสถาบันด้านดิจิทัลและหลายองค์กรในระดับสากล ได้ให้คำนิยามไว้ว่า DQ คือชุดทักษะ องค์ความรู้ คุณลักษณะพฤติกรรมที่คนนำมาปรับใช้เพื่อรับมือกับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและเพื่อจะพัฒนาให้เป็น Digital Citizenหรือพลเมืองดิจิทัลในอนาคตได้อย่างชาญฉลาดและเหมาะสม

ดังนั้น ความเป็นพลเมืองดิจิทัลจึงหมายถึง พลเมืองที่ใช้สื่อดิจิทัลหรือสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ อายุ ภาษา และวัฒนธรรม อย่างเข้าใจตามบรรทัดฐานมีความรับผิดชอบต่อการใช้เทคโนโลยีในการสร้าง Connectionอย่างเหมาะสมและมีความฉลาดทางดิจิทัล โดยมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคมความมีจริยธรรมของการมีส่วนร่วม การเคารพผู้อื่น รวมทั้งการปฏิบัติและรักษาไว้ซึ่งกฎเกณฑ์เพื่อสร้างความสมดุลของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและรับผิดชอบ

จากการสำรวจของ DQ Institute ได้ทำการวัดระดับความสามารถในการปรับใช้เทคโนโลยีของเด็กอายุ 8-12 ปีจากทั่วโลก 30 ประเทศรวมถึงประเทศไทย โดยทำการศึกษาเจาะจงไปที่ประเด็นความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ (Online Safety) และทักษะพื้นฐานในการใช้งานเทคโนโลยี (Digital Citizenship) ปรากฏว่าประเทศไทยมีอันดับ DQในแต่ละด้านอยู่ในอันดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย พบว่าประเทศเหล่านี้มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่สูงกว่าค่ามาตรฐานของโลกทั้งสิ้น ฉะนั้นการยกระดับพลเมืองไทยให้มีความฉลาดทางดิจิทัลที่สูงขึ้นจึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้พลเมืองไทย เป็น พลเมืองที่มีความฉลาดทางดิจิทัลอย่างมีคุณภาพในโลกยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ด้วยการเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางดิจิทัลให้กับพลเมือง

สำหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการยกระดับพลเมืองไทยให้เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ได้จัดการอบรมให้กับภาคประชาชนขึ้นโดยอ้างอิงมาตรฐานจากกรอบ DQ Framework ของ DQ Institute เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของคนไทยประกอบด้วยกรอบเนื้อหา 5 ด้าน ได้แก่

👉 Digital Identity อัตลักษณ์ดิจิทัล : การสร้างความตระหนักรู้ในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้เข้าใจ และระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบนโลกออนไลน์
👉 Digital Use การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม : การสร้างความเข้าใจในการจัดสรรเวลาหน้าจอได้อย่างสมดุลและรับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งกับตนเองและผู้อื่น
👉 Digital Security การจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล : การสร้างความตระหนักรู้ถึงพฤติกรรมเสี่ยงหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นบนโลกดิจิทัลรวมทั้งสร้างความเข้าใจต่อประเด็นภัยคุกคามไซเบอร์ที่เป็นอันตรายต่อข้อมูล ระบบและอุปกรณ์ รวมทั้งรู้จักวิธีหรือเครื่องมือเบื้องต้นที่จะช่วยป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามได้
👉 Digital Literacy การรู้เท่าทันดิจิทัล : การสร้างองค์ความรู้ให้เข้าใจความหลากหลายของข้อมูลบนโลกดิจิทัลให้สามารถค้นหา วิเคราะห์ และเผยแพร่เนื้อหาที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและจริยธรรม
👉 Digital Communication การสื่อสารดิจิทัล : การสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของผลกระทบจากการสร้างร่องรอยดิจิทัลทั้งทางบวกและลบรู้จักเครื่องมือและวิธีการในการจัดการร่องรอยทางดิจิทัลที่ดีและการมีคอนเนคชั่นที่ดี เพื่อสร้างความร่วมมือที่ดีบนโลกดิจิทัล

สร้าง Connection, ผู้บริหารยุคใหม่ , หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น

แหล่งที่มา
https://www.ops.go.th/main/index.php/knowledge-base/article-pr/1355-goto-citizens21st.html

https://techsauce.co/tech-and-biz/how-is-digital-intelligence-important-in-digital-age 

บทความที่น่าสนใจ

Design by Genius
©2021 PadaAcademy. All right reserved.