ในยุคของ ดิจิทัลดิสรัปชัน ที่ขับเคลื่อนโดยระบบอัตโนมัติและมีการเชื่อมต่อฉับไว ความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผนวกกับสถานการณ์โควิด-19 ได้ทำให้องค์กรทั้งหลายต้องหันมา พึ่งพาเทคโนโลยี ในการ สร้างความแข็งแกร่งและความเสถียรให้กับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว

      ผู้บริหารยุคนี้ นอกจากความสามารถในเรื่องงานบริหารผลปฏิบัติงาน ยังรวมไปถึงการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย สามารถคิด บริหารงานเชิงกลยุทธ์ แก้ปัญหาและตัดสินใจ ได้แบบ 100%

              การเป็นผู้นำในการบริหารต้องมีความรู้ความสามารถในหลาย ๆ ด้าน และอัพเดตเทรนด์ต่าง ๆ ให้ทันยุคทันสมัยอยู่เสมอ ติดตามข่าวสารความรู้ด้านต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในหน่วยงาน และเพื่อที่จะสามารถสั่งการบุคลากรในหน่วยงานได้และสามารถสั่งสอนเรื่องต่าง ๆ ที่บุคลากรไม่มีความเข้าใจในด้านนั้น ๆ ได้

           ดังนั้น องค์กรจึงต้องสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร สร้างบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อการเพิ่มพูนทักษะ การลองผิดลองถูก และกระตุ้นการเรียนรู้ ที่สำคัญยิ่งต่อการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งมอบอำนาจการตัดสินใจแก่ทีมงาน

             เนื่องจากในองค์กรนั้นต้องมีการสนทนากันระหว่างบุคคลด้วย ผู้บริหารต้องเชื่อมความสัมพันธ์ของหน่วยงานและบุคลากรให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อการทำงานขององค์กรจะได้มีประสิทธิภาพอย่างมากที่สุด โดยบทบาทผู้บริหาร บทบาทสำคัญและหน้าที่ของผู้บริหาร ประกอบด้วย

 

 1. เป็นผู้นำในด้านความรู้ความสามารถในหลาย ๆ ด้าน
  มีความทันสมัยการเป็นผู้นำในการบริหารต้องมีความรู้ความสามารถในหลาย ๆ ด้าน และอัปเดตเทรนด์ต่าง ๆ ให้ทันยุคทันสมัยอยู่เสมอ ติดตามข่าวสารความรู้ด้านต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในหน่วยงาน และเพื่อที่จะสามารถสั่งการบุคลากรในหน่วยงานได้และสามารถสั่งสอนเรื่องต่าง ๆ ที่บุคลากรไม่มีความเข้าใจในด้านนั้น ๆ ได้
 2. เป็นผู้นำการสั่งการ มีบทบาทหรืออิทธิพลต่อบุคลากรในหน่วยงาน 
   เพราะต้องได้รับหน้าที่สำคัญในการบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จ จึงต้องเป็นผู้นำในการสั่งการให้กับทุกฝ่ายทุกหน่วยงานสามารถดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องมอบงานให้กับบุคลากรได้อย่างเหมาะสมด้วย
 3. เป็นผู้จัดหาสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินงาน มีบทบาทมากกว่าผู้อื่น
  การเป็นผู้บริการก็คือการเป็นผู้นำ การจะทำอะไรก็ตามแต่จะต้องดำเนินงาน จัดหาสิ่งต่าง ๆ เช่น จะต้องหาทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพื่อมาดำเนินงานในองค์กร เพื่อให้งานเดินต่อไปได้สำเร็จ
 4. เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร เป็นที่ยอมรับจากบุคลากรให้เป็นผู้นำ
  เนื่องจากในองค์กรนั้นต้องมีการสนทนากันระหว่างบุคคลด้วย ผู้บริหารต้องเชื่อมความสัมพันธ์ของหน่วยงานและบุคลากรให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อการทำงานขององค์กรจะได้มีประสิทธิภาพอย่างมากที่สุด

ผู้บริหารยุคนี้ต้องรู้อะไรบ้าง​

               ในยุคของ ดิจิทัลดิสรัปชัน ที่ขับเคลื่อนโดยระบบอัตโนมัติและมีการเชื่อมต่อฉับไว ความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผนวกกับสถานการณ์โควิด-19 ได้ทำให้องค์กรทั้งหลายต้องหันมา พึ่งพาเทคโนโลยี ในการ สร้างความแข็งแกร่งและความเสถียรให้กับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว
 

                    ผู้บริหารยุคนี้ นอกจากความสามารถในเรื่องงานบริหารผลปฏิบัติงาน ยังรวมไปถึงการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย สามารถคิด บริหารงานเชิงกลยุทธ์ แก้ปัญหาและตัดสินใจ ได้แบบ 100 เปอร์เซนต์
 

                 การเป็นผู้นำในการบริหารต้องมีความรู้ความสามารถในหลาย ๆ ด้าน และอัพเดตเทรนด์ต่าง ๆ ให้ทันยุคทันสมัยอยู่เสมอ ติดตามข่าวสารความรู้ด้านต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในหน่วยงาน และเพื่อที่จะสามารถสั่งการบุคลากรในหน่วยงานได้และสามารถสั่งสอนเรื่องต่าง ๆ ที่บุคลากรไม่มีความเข้าใจในด้านนั้น ๆ ได้
 

                 ดังนั้น องค์กรจึงต้องสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร สร้างบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อการเพิ่มพูนทักษะ การลองผิดลองถูก และกระตุ้นการเรียนรู้ ที่สำคัญยิ่งต่อการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งมอบอำนาจการตัดสินใจแก่ทีมงาน
 

              เนื่องจากในองค์กรนั้นต้องมีการสนทนากันระหว่างบุคคลด้วย ผู้บริหารต้องเชื่อมความสัมพันธ์ของหน่วยงานและบุคลากรให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อการทำงานขององค์กรจะได้มีประสิทธิภาพอย่างมากที่สุด โดยบทบาทผู้บริหาร บทบาทสำคัญและหน้าที่ของผู้บริหาร ประกอบด้วย

 

 1. เป็นผู้นำในด้านความรู้ความสามารถในหลาย ๆ ด้าน
            มีความทันสมัยการเป็นผู้นำในการบริหารต้องมีความรู้ความสามารถในหลาย ๆ ด้าน และอัปเดตเทรนด์ต่าง ๆ ให้ทันยุคทันสมัยอยู่เสมอ ติดตามข่าวสารความรู้ด้านต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในหน่วยงาน และเพื่อที่จะสามารถสั่งการบุคลากรในหน่วยงานได้และสามารถสั่งสอนเรื่องต่าง ๆ ที่บุคลากรไม่มีความเข้าใจในด้านนั้น ๆ ได้
   
 2. เป็นผู้นำการสั่งการ มีบทบาทหรืออิทธิพลต่อบุคลากรในหน่วยงาน
    เพราะต้องได้รับหน้าที่สำคัญในการบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จ จึงต้องเป็นผู้นำในการสั่งการให้กับทุกฝ่ายทุกหน่วยงานสามารถดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องมอบงานให้กับบุคลากรได้อย่างเหมาะสมด้วย
   
 3. เป็นผู้จัดหาสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินงาน มีบทบาทมากกว่าผู้อื่น
            การเป็นผู้บริการก็คือการเป็นผู้นำ การจะทำอะไรก็ตามแต่จะต้องดำเนินงาน จัดหาสิ่งต่าง ๆ เช่น จะต้องหาทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพื่อมาดำเนินงานในองค์กร เพื่อให้งานเดินต่อไปได้สำเร็จ
   
 4. เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร เป็นที่ยอมรับจากบุคลากรให้เป็นผู้นำ
            เนื่องจากในองค์กรนั้นต้องมีการสนทนากันระหว่างบุคคลด้วย ผู้บริหารต้องเชื่อมความสัมพันธ์ของหน่วยงานและบุคลากรให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อการทำงานขององค์กรจะได้มีประสิทธิภาพอย่างมากที่สุด

©2021 PadaAcademy. All right reserved.

คอนเนคชั่น,สร้าง Connection,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ,หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น,

PADA Academy

ระยะสั้น,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
คอนเนคชั่น,สร้าง Connection,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ
ผู้บริหารยุคใหม่,เพื่อนตำรวจ
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ,หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น