ค่าธรรมเนียม: 120,000 บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 8,400 บาท รวมเป็น 128,400 บาท​

ค่าธรรมเนียม: 120,000 บาท

บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 8,400 บาท

รวมเป็น 128,400 บาท​

หลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัลรุ่นที่ 7​

ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม

ประโยชน์ที่จะได้รับ​

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในสังคมยุคดิจิทัล

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคดิจิทัล

3. มีวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในสังคมและอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่เหมาะสมกับบริบทในสังคมยุคดิจิทัล

4. องค์กรตำรวจมีภาพลักษณ์ดีขึ้น และได้รับความเชื่อมั่นเชื่อถือจากสังคมมากขึ้น

5. เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลง (change agent) และเครือข่ายสังคมปลอดภัย (Safe and Secure Society Network) ในสังคมยุคดิจิทัล

6. นโยบาย Thailand 4.0 ได้รับการตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

7. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน (competitiveness) ในยุคดิจิทัลสูงขึ้น

©2021 PadaAcademy. All right reserved.

คอนเนคชั่น,สร้าง Connection,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ,หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น,

PADA Academy

ระยะสั้น,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
คอนเนคชั่น,สร้าง Connection,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ
ผู้บริหารยุคใหม่,เพื่อนตำรวจ
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ,หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น