หลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัลรุ่นที่ 9

ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม

ค่าธรรมเนียม: 150,000 บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 10,500 บาท รวมเป็น 160,500 บาท​
หักภาษี ณ ที่จ่าย ยอดรวมสุทธิ 156,000 บาท

ประโยชน์ที่จะได้รับ​

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในสังคมยุคดิจิทัล
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคดิจิทัล
3. มีวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในสังคมและอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่เหมาะสมกับบริบทในสังคมยุคดิจิทัล
4. องค์กรตำรวจมีภาพลักษณ์ดีขึ้น และได้รับความเชื่อมั่นเชื่อถือจากสังคมมากขึ้น
5. เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลง (change agent) และเครือข่ายสังคมปลอดภัย (Safe and Secure Society Network) ในสังคมยุคดิจิทัล
6. นโยบาย Thailand 4.0 ได้รับการตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
7. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน (competitiveness) ในยุคดิจิทัลสูงขึ้น

รายละเอียด PADA 9

☑️ อบรมทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 - 18.00 น.
☑️ ระยะเวลา 16 สัปดาห์ รวม 80 ชั่วโมง
☑️ สถานที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่, กรุงเทพฯราคานี้รวมทริปท่องเที่ยวต่างประเทศแถบเอเชีย


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

☑️ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
☑️ อายุระหว่าง 30 ปีขึ้นไป
☑️ เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักการเมือง สื่อมวลชน ผู้นำความคิดทางสังคม และผู้สนใจทั่วไป
☑️ เป็นบุคคลที่คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาเห็นเป็นการสมควร

จะดีกว่าไหมถ้า PADA มอบโอกาสนี้ให้กับคุณ

ได้ไอเดียใหม่ ช่องโอกาสใหม่ๆ และเข้าถึงแหล่งทุน
เพื่อศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ

ได้เครือข่ายชั้นนำ ทั้งตำรวจ ข้าราชการระดับสูง นักการเมือง และนักธุรกิจแนวหน้า

พบปะใกล้ชิดและสนุกสนานอย่างมีระดับกับศิลปิน ดารา และผู้มีชื่อเสียงมากมาย

“แค่รู้จักกัน ก็คุ้มแล้ว”

สมัครเรียน

Contact
Phone: 087-233-8000
Email: [email protected]
Line: @padacourse

Design by Genius
©2021 PadaAcademy. All right reserved.