หลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัลรุ่นที่ 8

ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม

ค่าธรรมเนียม: 120,000 บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 8,400 บาท รวมเป็น 128,400 บาท​

ประโยชน์ที่จะได้รับ​

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในสังคมยุคดิจิทัล
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคดิจิทัล
3. มีวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในสังคมและอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่เหมาะสมกับบริบทในสังคมยุคดิจิทัล
4. องค์กรตำรวจมีภาพลักษณ์ดีขึ้น และได้รับความเชื่อมั่นเชื่อถือจากสังคมมากขึ้น
5. เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลง (change agent) และเครือข่ายสังคมปลอดภัย (Safe and Secure Society Network) ในสังคมยุคดิจิทัล
6. นโยบาย Thailand 4.0 ได้รับการตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
7. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน (competitiveness) ในยุคดิจิทัลสูงขึ้น

Design by Genius
©2021 PadaAcademy. All right reserved.