PADA Academy เริ่มก่อตัวขึ้นในปี พ.ศ.2560 จากคนกลุ่มเล็กๆที่มีแนวคิดตรงกันในการสร้างความพร้อมของสังคม เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์ Digital Disruptive Changeที่ทำให้เทคโนโลยี ธุรกิจ และอาชีพบางประเภท ต้องล้มหายตายจากไปพร้อมกับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาแทนที่ ส่งผลให้ระบบนิเวศน์ทั้ง เศรษฐกิจและสังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ คณะผู้ร่วมก่อตั้งจึงได้จัดทำหลักสูตร “การบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล” (Police Administration in Digital Age) หรือ PADA ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการสร้างความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าประสงค์เพื่อ “การอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้โอกาสดีๆ ที่มีพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง” ผลปรากฏว่า มีเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม​

             ตลอดการดำเนินงานในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา พบว่ายังมีองค์ความรู้อีกหลายสาขาที่ผู้บริหารผู้นำองค์กร  ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อการปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบท ท่ามกลางความผันผวนและครุมเครือของการเปลี่ยนแปลง จึงได้เปิดโอกาสให้มืออาชีพสาขาต่างๆ ที่ประสงค์จะถ่ายทอดความรู้ความชำนาญของตนแต่ยังไม่มีความพร้อมในการบริหารหลักสูตร คณะผู้ก่อตั้งจึงได้ยกระดับหลักสูตร PADA ขึ้นเป็นสถาบันฝึกอบรม PADA Academy ที่นำเสนอองค์ความรู้ ที่จำเป็นต่อผู้นำและผู้บริหารองค์กรในยุค Digital Disruption เพื่อสร้างนักบริหารมืออาชีพที่แข็งแกร่งและมีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม โดยการสร้างกรอบการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกรอบแนวคิดผู้นำ (Mindset) ด้านการเพิ่มพูนทักษะสำหรับโลกยุคใหม่ (Skillset) และด้านเครื่องมือหรือเทคโนโลยีสำหรับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม (Toolset) อย่างไรก็ตามลำพังเพียงองค์ความรู้จากการบรรยายนั้นไม่อาจเพียงพอต่อการขับเคลื่อนความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ องค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือการสร้างเครือข่ายหรือแนวร่วมที่จะช่วยกันคัดสรร ขัดเกลาองค์ความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับบริบทมากขึ้น ทั้งนี้ โดยการเรียนรู้การเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ รวมทั้งการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นพาหะที่นำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ดีที่สุด​

              ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ PADA Academy จึงเกิดขึ้นพร้อมกับแนวคิดในการคัดสรรความรู้ ไปพร้อมกับการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งนั่นคือ  “คัดความรู้คู่เครือข่าย”  (Knowledge with Network)​

       PADA ACADEMY เป็นสถาบันฝึกอบรม

เพื่อการคัดสรรความรู้คู่การสร้างเครือข่ายผู้นำ

เพื่อการปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

เพื่อความปลอดภัยและเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน

1. คัดสรรองค์ความรู้ที่โดดเด่น เป็นประโยชน์ในหลากหลาย

  สาขา  ที่เหมาะสมกับผู้นำในการปรับ Mindset, Toolset

  และ Skillset เพื่อการนำองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพในยุค        ดิจิทัล

2.สร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงในหลากหลาย

  สาขาอาชีพเพื่อการนำความรู้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูป

  ธรรมและเกิดผลดีต่อสังคมโดยรวม 
3.จัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมทางสังคม เพื่อ

  รังสรรค์ต่อยอดองค์ความรู้ ให้เกิดภูมิปัญญาไทยในยุค          ดิจิทัล​

History​

(ประวัติความเป็นมา)​

หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง,หลักสูตรผู้บริหาร

VISION​

(วิสัยทัศน์)​

คอนเนคชั่น,สร้าง Connection,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ

MISSION

(พันธกิจ)​

     PADA Academy เริ่มก่อตัวขึ้นในปี พ.ศ.2560

จากคนกลุ่มเล็กๆที่มีแนวคิดตรงกันในการสร้าง

ความพร้อมของสังคมเพื่อรับมือกับกาเปลี่ยนแปลง

อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์ Digital Disruptive

Changeที่ทำให้เทคโนโลยี ธุรกิจ และอาชีพบาง

ประเภท ต้องล้มหายตายจากไป พร้อมกับสิ่งใหม่ๆ

ที่เข้ามาแทนที่ ส่งผลให้ระบบนิเวศน์ทั้ง เศรษฐกิจ

และสังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ คณะผู้

ร่วมก่อตั้งจึงได้จัดทำหลักสูตร “การบริหารงาน

ตำรวจในยุคดิจิทัล” (Police Administration in

Digital Age) หรือ PADA ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง

ของสังคมในการสร้างความพร้อมเพื่อรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าประสงค์เพื่อ “การอยู่รอด

อย่างปลอดภัยและได้โอกาสดีๆ ที่มีพร้อมกับการ

เปลี่ยนแปลง” ผลปรากฏว่า มีเสียงตอบรับอย่าง

ล้นหลาม​

     ตลอดการดำเนินงานในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา พบ

ว่ายังมีองค์ความรู้อีกหลายสาขาที่ผู้บริหารผู้นำ

องค์กรผู้ประกอบการ และผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ

จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อการปรับตัวให้สอดคล้องกับ

บริบท ท่ามกลางความผันผวนและ ครุมเครือของการ

เปลี่ยนแปลงจึงได้เปิดโอกาสให้มืออาชีพสาขา

ต่างๆ ที่ประสงค์จะถ่ายทอดความรู้ความชำนาญ

ของตนแต่ยังไม่มีความพร้อมในการบริหาร

หลักสูตรคณะผู้ก่อตั้งจึงได้ยกระดับหลักสูตร

PADA ขึ้นเป็นสถาบันฝึกอบรม PADA

Academy ที่นำเสนอองค์ความรู้ ที่จำเป็นต่อผู้นำ

และผู้บริหารองค์กรในยุค Digital Disruption

เพื่อสร้างนักบริหารมืออาชีพที่แข็งแกร่งและมี

ความสามารถในการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม

โดยการสร้างกรอบการพัฒนา 3 ด้านได้แก่ ด้าน

กรอบแนวคิดผู้นำ (Mindset) ด้านกาเพิ่มพูน

ทักษะสำหรับโลกยุคใหม่ (Skillset) และด้าน

เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีสำหรับการปฏิบัติงานที่

เหมาะสม (Toolset) อย่างไรก็ตามลำพังเพียง

องค์ความรู้จากการบรรยายนั้น ไม่อาจเพียงพอต่อ

การขับเคลื่อนความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้องค์ประกอบ

ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการสร้างเครือข่ายหรือ

แนวร่วม ที่จะช่วยกันคัดสรร ขัดเกลาองค์ความรู้

และทักษะให้สอดคล้องกับบริบทมากขึ้น ทั้งนี้ โดย

การเรียนรู้การเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ประสบการณ์ รวมทั้งการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน

และกันซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นพาหะที่นำองค์

ความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ดีที่สุด

    ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ PADA Academy จึง

เกิดขึ้นพร้อมกับแนวคิดในการคัดสรรความรู้ ไป

พร้อมกับการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งนั่นคือ

“คัดความรู้ คู่เครือข่าย”  (Knowledge with

Network)​

       PADA ACADEMY เป็นสถาบันฝึกอบรม

เพื่อการคัดสรรความรู้คู่การสร้างเครือข่ายผู้นำ

เพื่อการปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

เพื่อความปลอดภัยและเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน

1.คัดสรรองค์ความรู้ที่โดดเด่น เป็นประโยชน์ใน

หลากหลายสาขา  ที่เหมาะสมกับผู้นำในการปรับ

Mindset, Toolset และ Skillset เพื่อการนำ

องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล

2.สร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงใน

หลากหลายสาขาอาชีพเพื่อการนำความรู้

สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลดี

ต่อสังคมโดยรวม 
3.จัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรม

ทางสังคมเพื่อการรังสรรค์ต่อยอดองค์

ความรู้ ให้เกิดภูมิปัญญาไทยในยุคดิจิทัล​

            PADA Academy เริ่มก่อตัวขึ้นในปี พ.ศ.2560 จากคนกลุ่มเล็กๆที่มีแนวคิดตรงกันในการสร้างความพร้อมของสังคม เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์ Digital Disruptive Changeที่ทำให้เทคโนโลยี ธุรกิจ และอาชีพบางประเภท ต้องล้มหายตายจากไปพร้อมกับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาแทนที่ ส่งผลให้ระบบนิเวศน์ทั้ง เศรษฐกิจและสังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ คณะผู้ร่วมก่อตั้งจึงได้จัดทำหลักสูตร “การบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล” (Police Administration in Digital Age) หรือ PADA ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการสร้างความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าประสงค์เพื่อ “การอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้โอกาสดีๆ ที่มีพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง” ผลปรากฏว่า มีเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม​

             ตลอดการดำเนินงานในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา พบว่ายังมีองค์ความรู้อีกหลายสาขาที่ผู้บริหารผู้นำองค์กร  ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อการปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทท่ามกลางความผันผวนและครุมเครือของกาเปลี่ยนแปลง จึงได้เปิดโอกาสให้มืออาชีพสาขาต่างๆ ที่ประสงค์จะถ่ายทอดความรู้ความชำนาญของตนแต่ยังไม่มีความพร้อมในการบริหารหลักสูตร คณะผู้ก่อตั้งจึงได้ยกระดับหลักสูตร PADA ขึ้นเป็นสถาบันฝึกอบรม PADA Academy ที่นำเสนอองค์ความรู้ ที่จำเป็นต่อผู้นำและผู้บริหารองค์กรในยุค Digital Disruption เพื่อสร้างนักบริหารมืออาชีพที่แข็งแกร่งและมีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม โดยการสร้างกรอบการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกรอบแนวคิดผู้นำ (Mindset) ด้านการเพิ่มพูนทักษะสำหรับโลกยุคใหม่ (Skillset) และด้านเครื่องมือหรือเทคโนโลยีสำหรับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม (Toolset) อย่างไรก็ตามลำพังเพียงองค์ความรู้จากการบรรยายนั้นไม่อาจเพียงพอต่อการขับเคลื่อนความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ องค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือการสร้างเครือข่ายหรือแนวร่วมที่จะช่วยกันคัดสรร ขัดเกลาองค์ความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับบริบทมากขึ้น ทั้งนี้ โดยการเรียนรู้การเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ รวมทั้งการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นพาหะที่นำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ดีที่สุด​

              ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ PADA Academy จึงเกิดขึ้นพร้อมกับแนวคิดในการคัดสรรความรู้ ไปพร้อมกับการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งนั่นคือ  “คัดความรู้คู่เครือข่าย”  (Knowledge with Network)​

©2021 PadaAcademy. All right reserved.

คอนเนคชั่น,สร้าง Connection,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ,หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น,

PADA Academy

ระยะสั้น,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
คอนเนคชั่น,สร้าง Connection,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ
ผู้บริหารยุคใหม่,เพื่อนตำรวจ
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ,หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น