Background หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น

Background

PADA Academy เริ่มก่อตัวขึ้นในปี พ.ศ. 2560 จากคนกลุ่มเล็กๆ ที่มีแนวคิดตรงกันในการสร้างความพร้อมของสังคม เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์ Digital Disruptive Change ที่ทำให้เทคโนโลยี ธุรกิจ และอาชีพบางประเภท ต้องล้มหายตายจากไปพร้อมกับสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามาแทนที่ ส่งผลให้ระบบนิเวศน์ทั้ง เศรษฐกิจและสังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ คณะผู้ร่วมก่อตั้งจึงได้จัดทำหลักสูตร “การบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล” (Police Administration in Digital Age) หรือ PADA ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการสร้างความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าประสงค์เพื่อ “การอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้โอกาสดีๆ ที่มีพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง” ผลปรากฏว่า มีเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม​

ตลอดการดำเนินงานในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา พบว่ายังมีองค์ความรู้อีกหลายสาขาที่ผู้บริหารผู้นำองค์กร  ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อการปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบท ท่ามกลางความผันผวนและครุมเครือของการเปลี่ยนแปลง จึงได้เปิดโอกาสให้มืออาชีพสาขาต่างๆ ที่ประสงค์จะถ่ายทอดความรู้ความชำนาญของตนแต่ยังไม่มีความพร้อมในการบริหารหลักสูตร คณะผู้ก่อตั้งจึงได้ยกระดับหลักสูตร PADA ขึ้นเป็นสถาบันฝึกอบรม PADA Academy ที่นำเสนอองค์ความรู้ ที่จำเป็นต่อผู้นำและผู้บริหารองค์กรในยุค Digital Disruption เพื่อสร้างนักบริหารมืออาชีพที่แข็งแกร่งและมีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม โดยการสร้างกรอบการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกรอบแนวคิดผู้นำ (Mindset) ด้านการเพิ่มพูนทักษะสำหรับโลกยุคใหม่ (Skillset) และด้านเครื่องมือหรือเทคโนโลยีสำหรับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม (Toolset) อย่างไรก็ตามลำพังเพียงองค์ความรู้จากการบรรยายนั้นไม่อาจเพียงพอต่อการขับเคลื่อนความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ องค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือการสร้างเครือข่ายหรือแนวร่วมที่จะช่วยกันคัดสรร ขัดเกลาองค์ความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับบริบทมากขึ้น ทั้งนี้ โดยการเรียนรู้การเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ รวมทั้งการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นพาหะที่นำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ดีที่สุด​

ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ PADA Academy จึงเกิดขึ้นพร้อมกับแนวคิดในการคัดสรรความรู้ ไปพร้อมกับการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งนั่นคือ  “คัดความรู้คู่เครือข่าย” (Knowledge with Network)
Vision

Vision

PADA ACADEMY เป็นสถาบันฝึกอบรมเพื่อการคัดสรรความรู้คู่การสร้างเครือข่ายผู้นำเพื่อการปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลเพื่อความปลอดภัยและเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน

Missions

1. คัดสรรองค์ความรู้ที่โดดเด่นเป็นประโยชน์ในหลากหลายสาขาที่เหมาะสมกับผู้นำในการปรับ Mindset, Toolset และ Skillset เพื่อการนำองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล
2. สร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายสาขาอาชีพเพื่อการนำความรู้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลดีต่อสังคมโดยรวม
3. จัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมทางสังคมเพื่อรังสรรค์ต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดภูมิปัญญาไทยในยุคดิจิทัล​

Missions คอนเนคชั่น
Design by Genius
©2021 PadaAcademy. All right reserved.